Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Nghiên cứu khoa học Nghiên cứu khoa học

Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp can thiệp phòng chống tật khúc xạ cho học sinh trung học cơ sở tỉnh Tiền Giang Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp can thiệp phòng chống tật khúc xạ cho học sinh trung học cơ sở tỉnh Tiền Giang

​Chủ nhiệm đề tài: BSCKI Trần Việt Tuấn, Đồng chủ nghiệm: BSCKI Nguyễn Trần Việt Hùng. 1. Đơn vị quản lý nhiệm vụ: Bệnh viện Mắt tỉnh Tiền Giang. 2. Đơn vị quản lý kinh phí: Qũy Phát triển Khoa học & Công nghệ tỉnh Tiền Giang. 3. Đơn vị quản lý chuyên môn: Sở Khoa học...

Xem thêm >>

Kiến thức nhãn khoa Kiến thức nhãn khoa