Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Chi tiết tin

Kết quả lấy ý kiến quần chúng đối với danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân" , "Thầy thuốc ưu tú" lần thứ 13 năm 2020 cấp cơ sở Bệnh viện Mắt Tiền Giang

Căn cứ Kế hoạch số 103/KH-BVM ngày 19/4/2019 của Bệnh viện Mắt về việc đề nghị xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú" lần thứ 13 năm 2020. Ngày 10/6/2019 tại Hội trường Bệnh viện Mắt Tiền Giang đã tiến hành họp giới thiệu và lấy ý kiến quần chúng về việc ủng hộ, giới thiệu đối với cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"

Kết quả họp giới thiệu và lấy ý kiến quần chúng về việc ủng hộ, giới thiệu đối với cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú" lần thứ 13 năm 2020 tại đây