Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Chi tiết tin

Thông báo về việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thực hiện Công văn số 1382/BHXH-CNTT ngày 23/12/2020 về việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

Thực hiện Công văn số 3187/BHXH-CNTT ngày 08/10/2020 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc triển khai thực hiện dịch vụ công
(DVC) của Ngành BHXH trên Cổng DVC Quốc gia; Công văn số 3968/BHXH-CNTT ngày 15/12/2020 của BHXH Việt Nam về việc triển khai bổ sung các dịch vụ công trực tuyến dành cho cá nhân và tổ chức trên Cổng DVC của Ngành.
BHXH tỉnh Tiền Giang đề nghị các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Tiền Giang phối hợp triển khai thực hiện các DVC sau:
1. Trên Cổng DVC Quốc gia gồm các DVC
Thực hiện các DVC tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn
- Thực hiện dịch vụ liên thông “Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) vào báo cáo tình hình thay đổi lao động” (Tài liệu hướng dẫn tại Phụ lục 1 kèm theo) tại đây.
- Thực hiện dịch vụ thanh toán trực tuyến “Đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp” cho đơn vị mình (Tài liệu hướng dẫn tại Phụ lục 2 kèm theo) tại đây.

2. Trên Cổng DVC của BHXH Việt Nam
Thực hiện các DVC tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn
2.1 Các DVC dành cho tổ chức
- Giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) đối với trường hợp bị TNLĐ, BNN lần đầu.
- Giải quyết hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN đối với trường hợp bị TNLĐ, BNN, tiếp tục bị TNLĐ hoặc BNN.
(Tài liệu hướng dẫn tại Phụ lục 3 kèm theo) tại đây.
2.2 Các DVC dành cho cá nhân
- Giải quyết hưởng lương hưu đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người bảo lưu thời gian đóng BHXH.
- Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người có Quyết định hoặc Giấy chứng nhận chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu hoặc hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP.
- Giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN đối với trường hợp bị TNLĐ, BNN lần đầu (Trường hợp người lao động bị mắc BNN khi đã nghỉ hưu, thôi việc hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị BNN).
- Giải quyết hưởng chế độ TLNĐ, BNN do thương tật, bệnh tật tái phát.
- Thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT.
(Tài liệu hướng dẫn tại Phụ lục 4 kèm theo) tại đây.

Các tài liệu hướng dẫn vui lòng tải trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Tiền Giang theo link

https://tiengiang.baohiemxahoi.gov.vn/vanban/Pages/bieumau.aspx?ItemID=932

Qua việc triển khai các DVC dành cho các đơn vị sử dụng lao động, đề nghị các đơn vị phối hợp thông tin cho người lao động được biết về các DVC dành cho cá nhân trên Cổng DVC Quốc gia cũng như trên Cổng DVC của BHXH Việt Nam.