Skip to Content

Liên kết Liên kết

Nghiên cứu khoa học Nghiên cứu khoa học

OCT - Phương pháp mới trong chuẩn đoán và theo dõi bệnh lý võng mạc và gai thị OCT - Phương pháp mới trong chuẩn đoán và theo dõi bệnh lý võng mạc và gai thị
Ngày nay, cùng với sự phát triển của các kỹ thuật chẩn đoán trong nhãn khoa, nhiều thiết bị mới...