Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Thông báo Thông báo

Thông báo Kết quả xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" tỉnh Tiền Giang lần thứ 14 năm 2023
Thông báo Kết quả xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" tỉnh Tiền Giang lần thứ 14 năm 2023

​Căn cứ Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”; Căn cứ Quyết định số 5476/QĐ-BYT ngày 29/11/2021 của Bộ Y tế ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 năm 2...

Về việc thanh lý tài sản, công cụ, dụng cụ, vật tư, vật liệu
Về việc thanh lý tài sản, công cụ, dụng cụ, vật tư, vật liệu

          Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-BVM ngày 24/3/2022 của Bệnh viện Mắt về việc thanh lý tài sản, công cụ, dụng cụ, vật tư, vật liệu Bệnh viện Mắt năm 2022;           Căn cứ chứng thư thẩm định giá số 22106/CT-TĐG ngày 13/4/2022 của công t...

Mời báo mức phí tư vấn lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua vật tư y tế chuyên ngành Mắt năm 2022 của BV Mắt.
Mời báo mức phí tư vấn lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua vật tư y tế chuyên ngành Mắt năm 2022 của BV Mắt.

Thực hiện Quyết định số 1648/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu Mua vật tư y tế chuyên ngành Mắt năm 2022 của Bệnh viện Mắt....

Thông báo Kết quả họp và lấy ý kiến Hội đồng đối với danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, ‘Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 năm 2023
Thông báo Kết quả họp và lấy ý kiến Hội đồng đối với danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, ‘Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 năm 2023

Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” lần thứ 14 năm 2023 cấp cơ sở Bệnh viện Mắt (sau đây viết tắc là Hội đồng ) tiến hành họp và lấy ý kiến Hội đồng đối với danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 năm 2023, kết quả họp và lấy ý kiến của Hội đồ...

Thông báo kết quả họp giới thiệu và lấy ý kiến quần chúng đối với danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân" và "Thầy thuốc ưu tú" lần thứ 14 năm 2023
Thông báo kết quả họp giới thiệu và lấy ý kiến quần chúng đối với danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân" và "Thầy thuốc ưu tú" lần thứ 14 năm 2023

Hội đồng xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân" và "Thầy thuốc ưu tú" lần thứ 14 năm 2023 cấp cơ sở Bệnh viện Mắt thông báo kết quả họp giới thiệu và lấy ý kiến quần chúng nội dung sau...

     Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về kiể...
Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 07 tháng 10 năm 2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số cải cách hành...
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN MẮT NĂM 2021
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN MẮT NĂM 2021

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI TƯỢNG TẠI BỆNH VIỆN MẮT NĂM 2020 (Giá được ban hành dựa theo TT 13/2019/T...

Quyết định công nhận kết quả xét tuyển viên chức tại Bệnh viện Mắt năm 2021
Quyết định công nhận kết quả xét tuyển viên chức tại Bệnh viện Mắt năm 2021

Quyết định công nhận kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp Y tế năm 2021    ...

Xem thêm >>

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
 Luật Cán bộ, công chức, viên chức
 Luật Lao Động
 Tuyên truyền phổ biến pháp luật An toàn giao thông năm học 2016-2017 ngành Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang
 Về việc triển khai công tác Thiết bị trường học năm học 2016 – 2017